Promocje
Herbata saszetki 15 szt. Herbal Retreat Tea Forte
Herbata saszetki 15 szt. Herbal Retreat Tea Forte

70,00 zł

Cena regularna: 91,99 zł

Najniższa cena: 80,00 zł
opak.
Zestaw prezentowy z herbatą Jardin Tea Forte
Zestaw prezentowy z herbatą Jardin Tea Forte

230,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 230,00 zł
opak.
Herbata zielona sypana Wellbeing Defense Tea Forte
Herbata zielona sypana Wellbeing Defense Tea Forte

55,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
szt.
Zestaw 20 herbat czarnych Tea Forte Select
Zestaw 20 herbat czarnych Tea Forte Select

160,00 zł

Cena regularna: 175,00 zł

Najniższa cena: 165,00 zł
opak.
Herbata zielona sypana Wellbeing Invigorate Tea Forte
Herbata zielona sypana Wellbeing Invigorate Tea Forte

55,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
szt.
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Radiance Tea Forte
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Radiance Tea Forte

55,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
szt.
Zestaw kubek i herbata sypana w puszce Wellbeing Tea Forte
Zestaw kubek i herbata sypana w puszce Wellbeing Tea Forte

130,00 zł

Cena regularna: 167,99 zł

Najniższa cena: 167,99 zł
opak.
Zestaw herbat 40 szt. 20 smaków Tea Tasting Tea Forte
Zestaw herbat 40 szt. 20 smaków Tea Tasting Tea Forte

247,00 zł

Cena regularna: 267,79 zł

Najniższa cena: 257,00 zł
opak.
Zestaw Jubilee 40 z filiżanką Tea Forte
Zestaw Jubilee 40 z filiżanką Tea Forte

335,00 zł

Cena regularna: 359,99 zł

Najniższa cena: 330,00 zł
opak.
Zestaw 20 herbat zielonych Tea Forte Select
Zestaw 20 herbat zielonych Tea Forte Select

160,00 zł

Cena regularna: 175,00 zł

Najniższa cena: 165,00 zł
opak.
Kubek termiczny Hanami Tea Forte
Kubek termiczny Hanami Tea Forte

95,00 zł

Cena regularna: 113,39 zł

Najniższa cena: 95,00 zł
szt.
Zestaw herbat 20 szt.10 smaków Tea Tasting Tea Forte
Zestaw herbat 20 szt.10 smaków Tea Tasting Tea Forte

132,00 zł

Cena regularna: 148,11 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
opak.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEAFORTE.PL

Sklep internetowy www.teaforte.pl prowadzony jest przez Spółkę TURAM DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabłotcach pod adresem: 38-500 Sanok, Zabłotce 156, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000374447, REGON: 180021672, NIP: 6881254754, BDO: 000287377, adres poczty elektronicznej: sklep@teaforte.pl oraz tel.: 662254612.

 

I. DEFINICJE

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1)     Sprzedającym lub Usługodawcy – należy przez to rozumieć Spółkę TURAM DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabłotcach pod adresem: 38-500 Sanok, Zabłotce 156, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000374447, REGON: 180021672, NIP: 6881254754, BDO: 000287377, adres poczty elektronicznej: sklep@teaforte.pl oraz tel.: 662254612.

2)     Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w szczególności konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym;

3)     Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym:  www.teaforte.pl;

4)     Produkcie – należy przez to rozumieć prezentowany w Sklepie celem sprzedaży przedmiot, w tym w szczególności: kawa, herbata, czekolada, syropy barmańskie i inne;

5)     Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22k.c.);

6)     Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

7)     Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

8)     Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w szczególności Kupującego, konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi elektronicznej;

9)     Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

10)  Koncie – należy przez to rozumieć Usługę elektroniczną stanowiąca zbiór oznaczonych indywidualnie przez Usługobiorcę nazwą (loginem) i hasłem zasobów w systemie elektronicznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i ich statusie;

11)  Formularz zamówienia – należy przez to rozumieć Usługę elektroniczną stanowiącą dostępny w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia;

12)  Newsletterze – należy przez to rozumieć Usługę elektroniczną polegającą na świadczeniu przez Usługodawcę za pomocą poczty e-mail elektronicznej dystrybucji kolejnych edycji newslettera zwierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie;

13)  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu;

14) Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Klienta, który nie jest Konsumentem.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§  2.

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży Produktów Kupującym oraz korzystania z dostępnych w Sklepie Usług Elektronicznych. Regulamin udostępniony jest na stronie www.teaforte.pl.
 2. Kupujący przed złożeniem Zamówienia lub rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Jednocześnie z Zamówieniem lub rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej Kupujący potwierdza, iż Regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania Zamówienia lub aktywacji danej Usługi elektronicznej.
 3. Sklep prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Sklepie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie wywierają skutków z art. 543 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów.
 5. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211, z późn. zm.).
 6. Dane zawarte w treści Sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które Sprzedający uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Sprzedającego. Tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji, jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 

§ 3.

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.
 2. Korzystanie z Usługi elektronicznej: Konto – korzystanie z tej usługi możliwe jest po wypełnieniu przez Usługobiorcę Formularza rejestracji i kliknięciu pozycji „Zarejestruj się”. Celem rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: np. imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, nick/login, numer telefonu kontaktowego. Usługa ta jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny rezygnacji z korzystania z usługi poprzez przysłanie stosownego żądania (mailowo lub pisemnie) do Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Usługi elektronicznej: Formularz Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka Sklepu. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub też rezygnacji ze złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.
 4. Korzystanie z Usługi elektronicznej: Newsletter - korzystanie z tej usługi rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia chęci zapisania się na Newsletter. Usługa ta jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny rezygnacji z korzystania z usługi.
 5. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy niezbędnym jest zapewnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. W każdym czasie Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia. Rezygnacja i usunięcie Konta są nieodpłatne.
 7. W celu usunięcia Konta Klient winien skontaktować się̨ telefonicznie bądź e-mail’owo z Usługodawcą. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, że osoba występująca z takim żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta dla Klienta.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca jest również uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są̨:

a)    naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

b)   powtarzające się̨ (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru Zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

c)    uporczywe i powtarzające się̨ składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w Regulaminie, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością̨ jego realizacji przez Usługodawcę zgodnie z treścią̨ Zamówienia;

d)   inne powtarzające się̨ (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ust. 7 /powyżej/, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 2. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 /powyżej/, niezrealizowane Zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane przez Usługodawcę. Anulowanie następuje w ciągu 2 (dwóch) dni od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za Zamówienie została już̇ dokonana, Usługodawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Od decyzji Usługodawcy o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być́ wysłany na adres siedziby Usługodawcy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 4. Logowanie do Sklepu odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta. Dane podane przy rejestracji Konta mogą̨ zostać zmienione po zalogowaniu się̨ do Konta (w zakładce „Moje konto”).
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie (hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta).
 6. Klient, który zarejestrował Konto, ma prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu. Jakiekolwiek informacje publikowane przez Klienta nie mogą̨ naruszać́ powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym np. praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich, ani też zasad współżycia społecznego. Za informacje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się̨ materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone, tj. nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność́ osób trzecich (w tym m.in. dane osób trzecich, np. ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron internetowych. Wszelkie informacje powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone – wpisy powinny być merytoryczne oraz dotyczyć́ tematycznie danego wątku, w którym zostały zamieszczone.
 7. Klient z momentem zamieszczenia danej informacji w Sklepie:

a)    oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do zamieszczenia danej informacji w Sklepie, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

b)    oświadcza i zapewnia, że dana informacja nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich, ani też zasad współżycia społecznego;

c)    udziela licencji na korzystanie przez Usługodawcę z takiej Informacji na zasadach określonych w ust. 20 /poniżej/.

 1. Usługodawca jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie informacji sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia informacji zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep nie jest narzędziem przeznaczonym do utrwalania i przechowywania Informacji. Usługodawca nie gwarantuje, że umieszczone przez Klienta informacje będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. W przypadku, gdy informacja zamieszczona w Sklepie narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Usługodawcę wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dana informacja w ramach Sklepu oraz informując, na czym polega naruszenie.
 4. Usługodawca wskazuje, że niezwłocznie uniemożliwi dostęp do informacji osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dana informacja narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin.
 5. Licencja udzielana przez Klienta, a o której jest mowa w ust. 15 pkt 3) /powyżej/, obejmuje korzystanie przez Usługodawcę z informacji w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Usługodawcy bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych. Przez okres 3 (trzech) lat od daty zamieszczenia informacji w Sklepie Usługodawca jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania informacji dowolną techniką (w tym m.in. techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, jak również do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia informacji w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Usługodawcy, Sklepu lub produktów prezentowanych w Sklepie. Udzielona Usługodawcy przez Klienta licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z informacji w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Usługodawca jest także uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom z nim współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Usługodawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub inna rekompensata. Korzystanie z informacji następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (tj. imienia i nazwiska lub np. nick’a wybranego przy rejestracji w Sklepie).

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

§ 4.

 1. Zamówienia można składać przez cały rok, 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na wszystkie Produkty znajdujące się w Sklepie.
 2. Produkty sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta, a przy tym pozostają zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Widoczna na stronie Sklepu cena Produktu wyrażona jest w walucie PLN (złoty polski) i jest ceną brutto. O łącznej cenie objętych Zamówieniem Produktów oraz kosztach dostawy Kupujący jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym chwili wyrażenia oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży. W zakresie informowania o cenach Sprzedający przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
 4. Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami. Warunkiem skuteczności złożenia Zamówienia jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail informację, zawierającą oświadczenie Sprzedającego o potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży i przejęciu Zamówienia do realizacji.
 6. W efekcie złożenia Zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym Umowy Sprzedaży.  Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin.
 7. Każde Zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.
 8. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w Formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta w Formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować Zamówienie.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

§  5.

W ramach zakupów w Sklepie dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a)     przelewem online na rachunek bankowy Sprzedającego – należność tytułem zapłaty ceny, wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek nr 18 1050 1562 1000 0090 8030 6609 w Banku ING Bank Śląski S.A.;

b) płatność elektroniczna bezgotówkowa za pomocą płatności "imoje". Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 • imoje płacę później – Twisto,
 • Blik,
 • Przelew online,
 • Płatność kartą;

c)     płatność gotówką za pobraniem.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

§  6.

 1. Realizacja Zamówienia rozpocznie się z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub w którym Sprzedający otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt, a nie powinno być dłuższe niż 7 (siedmiu) dni liczonych od daty rozpoczęcia realizacji opisanej wcześniej.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego produktu w chwili realizacji Zamówienia.
 3. W sytuacji, gdy Sprzedający nie może zrealizować Zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji Zamówienia, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) dni.
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku zamówienia składanego z natychmiastową zapłatą, zamówienie to zostanie uznane za niezłożone (tj.  nastąpi jego automatyczne anulowanie), gdy w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia, zapłata ceny za to zamówienie nie zostanie potwierdzona na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

§  7.

 1. Realizacja Zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w Formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach Sklepu dostępne są następujące sposoby realizacji Zamówienia:

a)     odbiór osobisty: możliwość odbioru codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach: 10.00-15.00;

b)    za pośrednictwem Kuriera, termin dostawy 2-4 dni robocze od momentu wysłania zamówienia. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji;

c) za pośrednictwem Paczkomatów InPost, termin dostawy 2-4 dni robocze od momentu wysłania zamówienia.

 1. Koszt przesyłki przy zakupach do kwoty 290 zł obciąża Kupującego. Powyżej tej kwoty opłata transportowa nie będzie naliczana.
 2. Wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu (powyżej) terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców, określonych w ust. 2 (powyżej).
 3. W razie przesłania zakupionych Produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu), Kupujący niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Sprzedający realizuje zamówienia z dostawą wyłącznie na terenie Polski.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY,

ZWROT, NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 

§  8.

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z Produktem wypełniając formularz na stronie zwrotów www.teaforte.pl/zwrot, składając oświadczenie na piśmie na adres: Turam Distribuition sp. z o.o. Zabłotce 156, 38-500 Sanok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@teafrote.pl). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 3. Umowa, od której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił, uważa się za niezawartą.
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący będący Konsumentem może dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Kupujący odpowiada za zniszczenie rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, tj. w przypadku, gdy:

a)     przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący, zwracając Produkt, zobowiązany jest dołączyć paragon otrzymany od Sprzedającego.
 2. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Formy zwrotu środków m.in. w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności): W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W sytuacji, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt stanowiący zestaw, to skorzystanie przez Konsumenta z prawa odstąpienia obejmuje ten cały zestaw, a nie jego poszczególne elementy. Tym samym, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu całego zestawu.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

§  9.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy: sklep@teaforte.pl lub adres: TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., 38-500 Sanok, Zabłotce 156, lub też drogą telefoniczną pod nr. tel. 662254612.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 3. W przypadku reklamacji dotyczącej Zamówienia, które było realizowane za pośrednictwem Paczkomatów InPost należy po zgłoszeniu reklamacji jak w ust. 1 niniejszego paragrafu (powyżej), odesłać do Sprzedającego Produkt niezgodny z umową poprzez zgłoszenie na stronie internetowej pod adresem: https://szybkiezwroty.pl/ i wybranie nazwy Sklepu, tj. www.teaandcoffee.pl lub www.teaforte.pl,po otrzymaniu stosownego kodu od Sprzedającego, oraz wpisaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu, wygenerowanego kodu nadania dla danej Przesyłki Paczkomatowej, umieścić zwracany Produkt w Paczkomacie InPost. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt będzie niezwłocznie wymieniony na nowy. Koszt przesyłki opisany na stronie internetowej pod adresem: https://szybkiezwroty.pl/ pokrywa Sprzedający.
 4. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego, z tym jednak ograniczeniem, że odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej nie więcej jednak jak do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
 5. Względem Klientów będących Konsumentami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia. Jeżeli reklamację składa Konsument, brak udzielenia przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu 1, uważa się za uznanie reklamacji.

7.    Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku Konsumenta odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku.

8.    W stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego, jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej nie więcej jednak jak do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 10.

1)   Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, itp.

2)   Dane osobowe Kupujących są administrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), obowiązujące 25.05.2018 r., zwane dalej „RODO”.

3)   Administratorem danych osobowych Kupujących w Sklepie jest TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., 38-500 Sanok, Zabłotce 156. Kontakt w sprawach danych osobowych jest również możliwy pod adresem e-mail: handel@turam.pl.

4)   Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w następujących celach:

a) realizacji Zamówienia (6 ust. 1 lit. b RODO), tj. do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, odrębnie dla celu:

+ realizacji zakupów - składania zamówień,

+ rejestracji i utrzymania konta Kupującego (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”); oraz obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji,


b) a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych Administratora (6 ust. 1 lit. a RODO),


c) przekazania danych osobowych Kupującego do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

d) przekazania danych osobowych Kupującego do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty Produkt lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5)   W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 4 ust. c i d, dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.,

b) Twisto Polska sp. z o.o.

6)   W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

7)   W przypadku przekazania danych osobowych Kupującego do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

8)   W przypadku przekazania danych osobowych Kupującego do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

9)   W przypadku przekazania danych osobowych Kupującego do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana Produkt lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

10)  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, operatorowi płatności oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

11)  Dane zebrane w celu rejestracji konta Kupującego lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Kupujących będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.

12)  Wszyscy Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.

13)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

14)  Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach Konta.

15)  W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.

16)  Kupujący ma ponadto prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

17)  W celu realizacji swoich uprawnień należy skontaktować się z Administratorem bezpośrednio na adresy kontaktowe, które zostały podany ust. 1 niniejszego paragrafu (powyżej).

18)  Jeżeli Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

19)  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu oraz Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies można znaleźć w Polityce Prywatności.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  11.

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących Konsumentami.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Zmiana treści Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Sprzedającego może nastąpić w przypadku:

a)     zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;

b)    zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

c)     zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;

d)    zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Sprzedającego z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;

e)     siły wyższej.

 1. Sprzedający informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 2. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie, w tym także do pobrania w formacie „.PDF”. O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie „.PDF”).
 3. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 ust. 6 i 7 regulaminu /powyżej/) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 5 /powyżej/.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest także udostępniona do nieodpłatnego pobrania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, powstałych na skutek okoliczności, którym Sprzedający nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

b)    szkody wywołane korzystaniem z serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem;

c)     awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Sprzedającego.

 1. Postanowienia ust. 9 niniejszego paragrafu (powyżej) nie mają zastosowania do Kupującego, będącego Konsumentem.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 5. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
 6. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

 

 

 

 

 

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier InPost) już od 290,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium